Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mỗi dao động điều hòa được biểu diễn bằng một vectơ quay.

1. Mỗi dao động điều hòa được biểu diễn bằng một vectơ quay,

2. Phương pháp giản đồ Fre-nen: Lần lượt vẽ hai vec tơ quay biểu diễn hai phương trình dao động thành phần. Vectơ tổng của hai vectơ thành phàn biểu diễn phương trình của dao động tổng hợp (Hình 5.1).

3. Nếu một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với các phương trình:

x1 = A1cos(ωt + \(\varphi _{1}\)) và x2 = A2cos(ωt + \(\varphi _{2}\))

Thì dao động tổng hợp sẽ là: x = x1 + x1 = Acos(ωt + \(\varphi\)) với A và \(\varphi\) được xác định bởi:

A2 =  A12 + A12 + 2A1A2cos(\(\varphi _{1}\) - \(\varphi _{2}\))

\(tan\varphi =\frac{A_{1}sin\varphi _{1}+A_{2}sin\varphi _{2}}{A_{1}cos\varphi _{1}+A_{2}sos\varphi _{2}}.\)