Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a) Tính chất giao hoán

a) Tính chất giao hoán \(\frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{c}{d}.\frac{a}{b}.\)

b) Tính chất kết hợp: \(\left (\frac{a}{b}.\frac{c}{d} \right ).\frac{p}{q}=\frac{a}{b}.(\frac{c}{d}.\frac{p}{q})\).

c) Nhân với số 1 : \(\frac{a}{b}.1=1.\frac{a}{b}=\frac{a}{b}\).

d) Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng.

                         \(\frac{a}{b}.\left (\frac{c}{d}+\frac{p}{q} \right )=\frac{a}{b}.\frac{c}{d}+\frac{a}{b}.\frac{p}{q}.\)