Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài toán 1: Rót vào cam thứ nhất 6l dầu, rót vào can thứ hai 4l dầu

Bài toán 1: Rót vào cam thứ nhất 6l dầu, rót vào can thứ hai 4l dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

Tổng số lít dầu của 2 can là:

6 + 4 = 10 (l)

Số lít dầu rót đều vào can là:

10 : 2 = 5 (l)

                                      Đáp số : 5l dầu

Nhận xét:

- Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 được số lít dầu rót đều vào mỗi can:

          (6+4): 2 = 5l

Ta gọi số 5 là số trung bình cộng của hai số 6 và 4

- Ta nói: Can thứ nhất có 6l, can thứ hai có 4l, trùng bình mỗi can có 5l.

Bài toán 2: Số học sinhủa 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

Tổng số học sinh của 3 lớp:

25 + 27 + 32 = 84 (học sinh)

Trung bình mỗi lớp có:

84 : 3 = 28 (học sinh)

                                           Đáp số 28 học sinh

Nhận xét: Số 28 là trung bình cộng của ba số 25, 27 và 32

Ta viết (25 + 27 + 32) : 3 = 28

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho các số hạng

Các bài học nên tham khảo