Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a) Ví dụ: Số học sinh nữ của toàn trường là 420 em

a)     Ví dụ: Số học sinh nữ của toàn trường là 420 em và chiếm 52,5% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiệu học sinh?

52,5% số học sinh toàn trường là 420 em.

1 % số học sinh toàn trường là:

        420 : 52,5 = 8 (học sinh)

Số học sinh của trường hay 100% số học sinh  toàn trường là:

   8 x 100 = 800 (học sinh)

Hai bước tính trên có thể viết gộp thành:

 420 : 52,5 x 100 = 800

Hoặc 420 x 100 : 52,5 = 800

Muốn tìm một số biết 52,5% của nó là 420, ta có thể lấy 420 chia cho 52,5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 420 nhân với 100 rồi chia cho 52,5

b)    Bài toán: Năm vừa qua một nhà máy chế tạo được được 1590 ô tô. Tính ra nhà máy đã đạt 120% kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch, nhà máy dự định sản xuất bao nhiêu ô tô?

Bài giải:

Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là:

   1590 x 100 : 120 = 1325 (ô tô)

                                               Đáp số: 1325 ô tô