Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a) Ví dụ 1: Diện tích một vườn hoa là

a)     Ví dụ 1: Diện tích một vườn hoa là 100m2, trong đó có 25 m2 trồng hoa hồng. Tìm tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa.

Tỉ số của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa là 25 : 100 hay \(\frac{25}{100}\)

Ta viết:\(\frac{25}{100}\) = 25%

Đọc là: hai mươi lăm phần trăm.

Ta nói: Tỉ số phần trăm của diện tích trồng hoa hồng và diện tích vườn hoa hồng là 25%; hoặc: Diện tích trồng hoa hồng chiếm 25% diện tích vườn hoa.

b)    Ví dụ 2: Một trường có 400 học sinh, trong đó có 80 học sinh giỏi. Tìm tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường.

Tỉ số của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường là:

       80 : 400 hay \(\frac{80}{400}\)

 

Ta có:      80 : 400 = \(\frac{80}{400}\) =\(\frac{20}{100}\) =  20%

Ta cũng nói rằng: Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi và số học sinh toàn trường là 20%; hoặc: Số học sinh giỏi chiếm 20% số học sinh toàn trường.

Tỉ số này cho biết cứ 100 hóc sinh của toàn trường thì có 20 học sinh giỏi.