Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giới Thực vật xuất hiện dần dần từ những dạng đơn giản nhất đến những dạng phức tạp nhất, thể hiện, sự phát triển.

Giới Thực vật xuất hiện dần dần từ những dạng đơn giản nhất đến những dạng phức tạp nhất, thể hiện, sự phát triển. Trong quá trình này, ta thấy rõ thực vật và điều kiệu sống bên ngoài liên quan mật thiết với nhau khi điều kiện sống thay đổi thì những thực vật nào không thích nghi được sẽ bị đào thải và thay thế bởi những dạng thích nghi hoàn hảo hơn và do đó tiến hoá hơn . Quá trình phát triển của gió thực vật có ba giai đoạn chính :

Sự xuất hiện của các cơ thể ở nước.

Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện.

Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín.

Các bài học nên tham khảo