Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a) Ví dụ 1: Tính số phần trăm của 7 và 40

a)     Ví dụ 1: Tính số phần trăm của 7 và 40

-         Lần lượt ấn các phím:    7 : 4 0 =

-         Trên màn hình xuất hiện kết quả 0,175

-         Máy đã tính:

          7 : 40 = 0,175

Vậy:          7 : 40 = 0,175 = 17,5%

Chú ý: Có thể ấn lần lượt các phím: 7 : 4  0 %

Khi đó màn hình xuất hiện số 17,5 thì đây là kết quả 17,5%

b)    Ví dụ 2: Tính  34% của 56

-         Lần lượt ấn các phím:     5 6 x 3 4 %

-         Trên màn hình xuất hiện kết quả 19,04

-         Máy tính đã tinh: 56 x 34% = 56 x 34 : 100 = 19,04

Vậy: 34% của 56 là 19,04

c)     Ví dụ 3: Tìm một số biết 65% của nó bằng 78

-         Lần lượt ấn các phím   7 8 : 6 5 %

-         Trên màn hình xuất hiện kết quả 120

-         Máy đã tính:   78 : 65% = 78 : 65 x 100 = 120

Vậy: Số cần tìm là 120