Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Công thức

1. Công thức

  (c)' = 0       ( c là hằng số);

  (xn)' = nxn-1   (n ∈ N*, x ∈ R);

  (√x)' = \( \frac{1}{2\sqrt{x}}\)   (x > 0).

2. Phép toán

(u + v)' = u' + v' ;

(u - v)' = u' - v' ;

(uv)' = u'v + uv' ;

(ku)' = ku' (k là hằng số);

\( \left ( \frac{u}{v} \right )^{^{'}}\) = \( \frac{u'v - uv'}{v^{2}}\) , ( v = v(x) ≠ 0);

\( \left ( \frac{1}{v} \right )^{'}\) = \( \frac{-v'}{v^{2}}\) , ( v = v(x) ≠ 0).

3. Đạo hàm của hàm hợp

                                                yx  =  yu . ux .

Hệ quả

           +)  (un)’ = n. un-1. U’; 

           +) (√u)' = \( \frac{u'}{2\sqrt{u}}\).