Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Pha sáng là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP và NADPH. Pha ánh sáng diễn ra ở tilacôit chỉ khi có chiếu sáng

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

-   Pha sáng là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hoá học trong ATP và NADPH. Pha ánh sáng diễn ra ở tilacôit chỉ khi có chiếu sáng.

-   Trong pha ánh sáng, năng lượng ánh sáng được sử dụng để phân li nước. O2 được giải phóng ra từ nước. ATP và NADPH của pha sáng được sử dụng trong pha tối để tổng hợp các hợp chất hữu cơ.

-   Pha tối ở thực vật C3 chỉ cở chu trình Canvin, ở thực vật C4 và CAM còn có thêm giai đoạn C4 xảy ra trước chu trình Canvin.

-   AIPG từ chu trình Canvin chuyển hoá thành cacbohiđrat, prôtêin, lipit.

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA

                          PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN

♦     Xem hình 9.1 và 9.2 rồi chỉ rõ sản phẩm của pha sáng chuyển cho pha tối là gì?

Trả lời:

     Hãy chỉ ra trên hình 9.2 các điếm mà tại đó sản phẩm của pha sáng đi vào chu trình Canvin

Trả lời:

Tại 2 điểm ATP và NADPH đi vào pha khử và ATP đi vào pha tái sinh chất nhận CO2

♦     Quan sát các hình 9.2 và 9.3 rồi rút ra những điểm giống nhau và khác nhau quang hợp giữa thực vật C3 và C4.

Trả lời:

-       Giống nhau: Có chu trình Canvin tạo APG.

-       Khác nhau.


Các bài học nên tham khảo