Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng:

A. Tóm tắt lí thuyết:

1. Định nghĩa:

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng:

 ax2 + bx + c = 0

x là ẩn số; a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ số và a ≠ 0.

2. Giải phương trình với hai trường hợp đặc biệt

a) Trường hợp c = 0, phương trình có dạng ax2 + bx = 0 ⇔ x(ax + b) = 0

Phương trình có hai nghiệm

x1 = 0, x2 = \(-\frac{b}{a}\).

b) Trường hợp b = 0, phương trình có dạng ax2 + c = 0 ⇔ x2 = \(-\frac{c}{a}\)

Nếu a, c cùng dấu \(-\frac{c}{a}\) < 0 phương trình vô nghiệm.

Nếu a, c trái dấu \(-\frac{c}{a}\) > 0 phương trình có hai nghiệm x1 = \(-\sqrt{-\frac{c}{a}}\);

x2 = \(\sqrt{-\frac{c}{a}}\).