Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhiệm vụ của sinh học: Sinh vật trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng, bao gồm những nhóm lớn sau :

 Sinh vật trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng, bao gồm những nhóm lớn sau : Vi khuẩn, Nấm, Thực vật và Động vật,... Chúng sống ở nhiều môi trường khác nhau, có quan hệ mật thiết với nhau và với con ngườì.

Nghiên cứu hình thái, cấu tạo, đời sống cũng như sự đa dạng của sinh vật nói chung và của thực vật nói riêng đề sử dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ chúng nhằm phục vụ đời sống con người là nhiệm vụ của Sinh học cũng như Thực vật học.

Các bài học nên tham khảo