Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phép nhân trong Q có các tính chất cơ bản: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

Với hai số hữu tỉ \(x = \frac{a}{b} , y = \frac{c}{d}\)

1. Nhân hai số hữu tỉ : x.y = \(x.y = \frac{a}{b} . \frac{c}{d} = \frac{a.c}{b.d}\) . \(frac{c}{d}\) = \(frac{a.c}{b.d}\)

2. Chia hai số hữu tỉ: \(x ; y = \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a.d}{b.c}\)

3. Chú ý:

- Phép nhân trong Q có các tính chất cơ bản: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

- Thương của phép chia x cho y (y#0) gọi là tỉ số của x và y, kí hiệu là x:y