Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất để viết chương trình mà máy tính trực tiếp hiểu và thực hiện được.

1. Ngôn ngữ máy

Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất để viết chương trình mà máy tính trực tiếp hiểu và thực hiện được. Mỗi chương trình viết bằng ngôn ngữ khác muốn thực hiện trên máy tính đều phải được dịch ra ngôn ngữ máy bằng một chương trình dịch. Các lệnh viết bằng ngôn ngữ máy là các dãy bit hoặc biến thể của chúng theo cơ số 16.

2. Hợp ngữ

Hợp ngữ cho phép người lập trình sử dụng một số từ để thể hiện các lệnh cần thực hiện. Một chương trình viết bằng hợp ngự phải được dịch ra ngôn ngữ máy nhờ chương trình hợp dịch trước khi có thể thực hiện được trên máy tính.

3. Ngôn ngữ bậc cao

Ngôn ngữ bậc cao là ngôn ngữ trong đó các câu lệnh được viết tắt với ngón ngữ tự nhiên hơn, có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể và nó đều có một chương trình dịch để dịch những chương trình viết bằng ngôn ngữ nà sang ngôn ngữ.máy. Các ngôn ngữ bậc cao đó là: Fortran, Cobol, Algol, Basi Pascal, C, C++, Java....