Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

A - TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

A - TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1. Mạch dao động gồm một tụ điện mắc với một cuộn cảm thành mạch kín (h20.1)

2. Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động biến thiên điều hòa theo thời gian:

q = q0cos ωt

I = I0cos( ωt + \(\frac{\pi }{2}\))

I0 =  ωq0;  ω = \(\frac{1 }{\sqrt{LC}}\)

3. Sự biến thiên điều hòa của cường độ điện trường và cảm ứng từ trong mạch dao động được gọi là dao động điện từ tự do trong mạch

4. Chu kì và tần số dao động riêng của mạch dao động:

 T = 2π\(\sqrt{LC}\) ; f = \(\frac{1}{T}\) = \(\frac{1 }{2\pi \sqrt{LC}}\)

5. Tổng năng lượng điện trường trong tụ điện và năng lượng điện trường trong cuộn cảm của mạch gọi là năng lượng điện từ.

Nếu không có sự tiêu hao năng lượng thì năng lượng điện từ trong mạch sẽ được bảo toàn.