Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1.Cacbon

1.Cacbon

-          Cacbon chủ yếu thể hiện tính khử: \(\overset{0}{C}\)+  2CuO \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\) 2Cu + \(\overset{+4}{CO_{2}}\)

-          Cacbon  thể hiện tính oxi hóa: 3 \(\overset{0}{C}\)+ 4Al \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\) \(\overset{-4}{Al_{4}C_{3}}\)

2.Oxit ( CO, CO2)

a)      CO: - Là oxit trung tính (không tạo muối)

-          Có tính khử mạnh: 4\(\overset{+2}{CO}\) + Fe3O4 \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\) 3Fe + 4\(\overset{+4}{CO_{2}}\)

b)      CO2 : - là oxit axit

-          Có tính oxi hóa: \(\overset{+4}{CO_{2}}\) + 2Mg \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\) \(\overset{0}{C}\)+ 2MgO

3. H2CO3

-          H2CO3 không bền, phân hủy thành CO2 và H2O

-          H2CO3 là axit yếu, trong dung dịch phân li hai nấc

4.  Muối cacbonat

-          Muối cacbonat của kim loại kiềm dễ tan trong nước và bền với nhiệt. Các muối cacbonat khác ít tan và dễ bị nhiệt phân:

CaCO3 \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\) CaO + CO2

-          Muối hidrocacbonat dễ tan và ít bị nhiệt phân:

Ca(HCO3)2 \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\) CaCO3  + CO2 + H2O

5. Silic

-          Silic thể hiện tính khử : Si + 2F2 \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\) SiF4

-          Silic thể hiện tính oxi hóa: Si + 2Mg  →  Mg2Si

6. SiO2

-          Tan được trong kiềm nóng chảy: SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

-          Tác dụng với dung dịch axit HF: SiO2 + 4HF → SiF4↑ + 2 H2O

7. Axit silixic

-          H2SiO3 là axit ở dạng rắn, ít tan trong nước.

-          H2SiO3 là axit rất yếu, yếu hơn cả axit cacbonic

8. Muối silicat

-          Muối silicat của kim loại kiềm dễ tan trong nước.

-          Dung dịch đậm đặc của Na2SiO3, K2SiO3 được gọi là thủy tinh lỏng, dùng để sản xuất xi măng chịu axit, chất kết dính trong xây dựng….