Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hiện tượng quang - phát quang là sự hấp thụ ánh sáng...

1. Hiện tượng quang - phát quang là sự hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác.

- Trường hợp ánh sáng phát quang tắt rất nhanh sau khi tắ ánh sáng kích thức thì sự phát quang này gọi là sự huỳnh quang.

- Trường hợp ánh sáng phát quang có thể kéo dài một khoảng thời gian nào đó sau khi tắt ánh sáng kích thích thì sự phát quang này gọi là sự lân quang.

2. Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài hơn bước sóng ánh sáng kích thích:

                                                       λhq > λkt.