Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hiện tượng ánh sáng làm bật electron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện.

1. Hiện tượng ánh sáng làm bật electron ra khỏi mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện.

2. Định luật về giới hạn quang điện: ánh sáng kích thích chỉ có thể làm bật electron ra khỏi mặt kim loại khi bước sóng nó ngắn hơn hoặc bằng giới hạn quang điện của kim loại đó.

                                                        λ ≤ λ0.

3. Giả thuyết Plăng: Lượng tử năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và được gọi là lượng tử năng lượng:

                                                        ε = hf

với f là tần số của ánh sáng; h là hằng số Plăng: h = 6,625.10-34 J.s. 

4. Thuyết lượng tử ánh sáng:

- Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.

- Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phô tôn đều giống nhau, mỗi phôtôn mang năng lượng bằng hf.

- Trong chân không, phôtôn bay với vận tốc c = 3.108 m/s dọc theo các tia sáng.

- Mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoắc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ một phôtôn.

5. Ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt: lưỡng tính sóng hạt.

6. Hiện tượng, quang điện xảy ra do có sự hấp thụ phôtôn trong ánh kích thích bởi các êlectron trong kim loại.