Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hệ thống hóa các loại hiđrocacbon quan trọng...

A. Kiến thức trọng tâm

- Hệ thống hóa các loại hiđrocacbon quan trọng: ankan, ankelln, ankendienm ankin và ankylbenzen về đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, tích chất hóa học đặc trung và ứng dụng.

- Thông qua việc hệ thống hóa các loại hiđrocacbon. HS nắm mối quan hệ giữa các hiđrocacbon với nhau.

- Viết được các phương trình hóa học minh họa cho tính chất của các hiđrocacbon; chuyển hóa giữa các hiđrocacbon, nhận biết và điều chế các hiđrocacbon.

- Làm được một số bài tập về hiđrocacbon.