Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hàm số bậc hai được cho bởi công thức.

1. Hàm số bậc hai là hàm số có công thức: y = ax2 + bx + c (a ≠ 0) có miền xác định D = R.

Bảng biến thiên: 

Đồ thị hàm số y = ax2 + bx + c (a ≠ 0) là đường thẳng parabol có: đỉnh \(I\left( { - {b \over {2{\rm{a}}}}; - {\Delta  \over {4{\rm{a}}}}} \right)\), trục đối xứng là đường thẳng \(x =  - {b \over {2{\rm{a}}}}\).

Giao điểm với trục : A(0; c). Hoành độ giao điểm với trục hoành là nghiệm của ax2 + bx + c = 0.

Đồ thị hàm số y = ax2 + bx + c (a ≠ 0) suy ra từ đồ thị hàm số y = ax2 bằng cách:

+ Tịnh tiến song song với trục hoành \(\left| {{b \over {2{\rm{a}}}}} \right|\) đơn vị bên trái nếu \({b \over {2{\rm{a}}}}\)  > 0, về bên phải nếu \({b \over {2{\rm{a}}}}\) < 0.

+ Tịnh tiến song song với trục tung \(\left| { - {\Delta  \over {4{\rm{a}}}}} \right|\) đơn vị lên trên nếu \({ - {\Delta  \over {4{\rm{a}}}}}\) > 0, và xuống dưới nếu \({ - {\Delta  \over {4{\rm{a}}}}}\) < 0.