Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng khi gặp nhau thì có những điểm chúng luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng triệt tiêu lẫn nhau.

1. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng khi gặp nhau thì có những điểm chúng luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng triệt tiêu lẫn nhau.

2. Hai nguồn dao động cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian là hai nguồn kết hợp. Hai sóng do hai nguồn kết hợp phát ra gọi là hai sóng kết hợp.

3. Điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa là trong môi trường truyền sóng có hai sóng kết hợp và các phần tử sóng có cùng phương dao động.

4. Nếu tại hai nguồn S1 và S2 (Hình 8.1) cùng phát ra hai sóng giống hệt nhau : 

u1 = u2= Acos ωt và nếu bỏ qua mất mát năng lượng khi sóng truyền đi thì sóng tại điểm M (S1M = d1 ; S2M = d2) là tổng hợp hai sóng từ S1 và Struyền tới sẽ có phương trình là:

\({u_M} = 2A.cos{{\pi ({d_2} - {d_1})} \over \lambda }cos\left( {\omega t - {{\pi ({d_2} + {d_1})} \over \lambda }} \right)\)

       

                           

5. Cực đại giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng số nguyên lần bước sóng:

                                  d2 – d1= k.λ ; ( λ = 0, ±1, ±2....)

6. Cực tiểu giao thoa nằm tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng tới đó bằng một số bán nguyên nguyên lần bước sóng :

                                \({d_2} - {d_1} = \left( {k + {1 \over 2}} \right)\lambda \) ; ( λ = 0, ±1, ±2....)

7. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng đặc trưng của sóng. Quá trình vật lí nào gây ra được hiện tượng giao thoa cũng được gọi là một quá trình sóng.