Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a) Ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh,

a)     Ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó có số học sinh nữ chiếm 52,5%. Tính số học sinh nữ của trường đó.

Có thể hiểu 100% số học sinh toàn trường là tất cả số học sinh của trường, ở đây 100% số học sinh toàn trường là 800 em. Ta có:

1% số học sinh toàn trường là:

   800 : 100 – 8 (học sinh)

Số học sinh nữ hay 52,5% số học sinh toàn trường là:

   8 x 52,5 = 420 (học sinh)

Hai bước tính trên có thể viết gộp thành:

   800 : 100 x 52,5 = 420

Hoặc 800 x 52,5 : 100 = 420

Muốn tìm 52,5% của 800 ta có thể lấy 800 chia cho 100 rồi nhân với 52,5 hoặc lấy 800 nhân với 52,5 rồi chia cho 100

b)    Bài toán: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 1000 000 đồng, Tính số tiền lãi sau một tháng.

                  Bài giải:

Số tiền lãi sau một tháng là:

1000000 : 100 x 0,5 = 5000 (đồng)

                                                                        Đáp số: 5000 đồng