Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hai mặt phẳng gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung

1. Đinh nghĩa:

Hai mặt phẳng gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung

2. Tính chất:

- Nếu mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng a và b cắt nhau và cùng song song với mặt phẳng (Q) thì (P) // (Q) 9h.2.50) ( Đây là tính chất quan trọng dùng để chứng minh hai mặt phẳng song song)

- Qua một điểm ở ngoài mặt phẳng có một và chỉ một mặt phẳng song song với mặt phẳng đó.

- Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (Q) thì qua a có một và chỉ một mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q)

- Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau

- Cho hai mặt phẳng song song. Nếu một mặt phẳng cắt mặt phẳng này thì cũng cắt mặt phẳng kia và hai giao tuyến song song với nhau (h.2.51)

- Hai mặt phẳng song song chắn trên hai cát tuyến song song những đoạn thẳng bằng nhau

3. Định lí Ta-lét trong không gian

Ba mặt phẳng đôi một song song chắn ra trên hai cát tuyến bất kì các đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ