Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho mp (P) và đường thẳng l cắt (P). Với mỗi điểm M trong không gian vẽ đường thẳng qua M và song song ( hoặc trùng ) với l, cắt (P) tại M\'

Cho mp (P) và đường thẳng l cắt  (P). Với mỗi điểm M trong không gian vẽ đường thẳng qua M và song song ( hoặc trùng ) với l, cắt (P) tại M'

Phép đặt tương ứng mỗi điểm M trong không gian với điểm M' như vậy gọi là phép chiếu song song lên mặt phẳng (P) theo phương l (h.2.66)

(P): Mặt phẳng chiếu

l: phương chiếu

M': Hình chiếu song song của điểm M qua phép chiếu trên