Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

(sinx)\' = cosx

\( \lim_{x\rightarrow 0}\)\( \frac{sinx}{x}\)  = 1.

(sinx)' = cosx ;                          (sinu)' = (cosu).u' = u'.cosu;

(cosx)' = -sinx;                         (cosu)' = (-sinu).u' = -u'.sinu;

(tanx)' = \( \frac{1}{cos^{2}x}\);                        (tanu)' = \( \frac{u'}{cos^{2}u}\);

(cotx)' = -\( \frac{1}{sin^{2}x}\) ;                       (cotu)' = -\( \frac{u'}{sin^{2}u}\).