Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dao động điều hòa là dao động trong đó lí độ của vật là một hàm côsin (hay sin)...

1. Dao động điều hòa là dao động trong đó lí độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

Phương trình của dao điều hòa: x = Acos(ωt + φ)

2. Một điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể được coi là hình chiếu của một điểm tương ứng chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó (Hình 1.1)

3. Vận tốc: v = x' = - φAsin(ωt + φ)

                          = ωφAcos(ωt + φ + \(\frac{\pi }{2}\)).

4. Gia tốc: a = v' = - ω2Acos(ωt + φ).

5. Mối liên hệ giữa chu kì, tần số và tần số góc: ω = \(\frac{2\pi }{T}\) = 2πf; T = \(\frac{1 }{f}\).

6. Đồ thị của dao động điều hòa là một đường hình sin.