Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đối với phương trình

A. Kiến thức cơ bản

1. công thức nghiệm thu gọn

Đối với phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) và b = 2b', ∆' = b’2 - ac

- Nếu ∆' > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

x1 = \(\frac{-b' + \sqrt{\bigtriangleup '}}{a}\); x2 = \(\frac{-b' - \sqrt{\bigtriangleup '}}{a}\)

- Nếu ∆' = 0 thì phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = \(\frac{-b'}{a}\).

- Nếu ∆' < 0 thì phương trình vô nghiệm.

2. Chú ý:

- Khi a > 0 và phương trình ax2 + bx + c = 0 vô nghiệm thì biểu thức ax2 + bx + c > 0 với mọi giá trị của x.

- Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0  có a < 0 thì nên đổi dấu hai veescuar phương trình để có a > 0, khi đó dể giải hơn.

- Đối với phương trình bậc hai khuyết ax2 + bx = 0 , ax2 + c = 0 nên dùng phép giải trực tiếp sẽ nhanh hơn.