Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Công thức cộng

1. Công thức cộng

cos(a - b) = cosacosb + sinasinb

cos(a + b) = cosacosb - sinasinb

sin(a - b) = sinacosb - sinbcosa

sin(a + b) = sinacosb + sinbcosa

tan(a - b) = \( \frac{tana -tanb}{1+tanatanb}\)

tan(a + b) = \( \frac{tana -tanb}{1-tanatanb}\)
2. Công thức nhân đôi
sin2a = 2sinacosa
cos2a = cos2 a – sin2 a
tan2a = \( \frac{2tana}{1-tan^{2}a}\)
Hệ quả: cos2a = 2cos2 a – 1 = 1 – sin2 a
3.Công thức hạ bậc
cos2 a = \( \frac{1+cos2a}{2}\);                               cos2 a = \( \frac{1-cos2a}{2}\)