Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Công suất: công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.

2. Công thức tính công suất: P = \(\frac{A}{t}\) 

Trong đó:  A là công thực hiện được, t là thời gian thực hiện công đó.

3. Đơn vị công suất là oát, kí hiệu là W:

1W = 1 J/s (Jun trên giây).

1kW (kilôoát) = 1 000 W.

1MW  (mêgaoát) = 1 000 000 Ư.

Lưu ý: ta không thể chỉ dùng độ lớn của công hay chỉ dùng thời gian thực hiện công để so sánh sự thực hiện công nhanh hay chậm. Mà để biết máy nào làm việc khỏe hơn hay thực hiện công nhanh hơn ta phải so sánh công thực hiện được trong một đơn vi thời gian gọi là công suất.