Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ví dụ: Lan có ba quyển vở, mẹ Lan cho thêm ... quyển vở. Lan có tất cả .. quyển vở

Ví dụ: Lan có ba quyển vở, mẹ Lan cho thêm ... quyển vở. Lan có tất cả .. quyển vở 

Thêm

Có tất cả

3

3

3

3

1

2

3

a

3 + 1

3 + 2

3+ 3

3 + a

 3 + a là biểu thức có chứa một chữ

Nếu a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4; 4 là giá trị của biểu thức 3 + a

Nếu a = 2 thì 3 + a = 3 + 2 = 5; 5 là giá trị của biểu thức 3 + a

Nếu a = 3 thì 3 + a = 3 + 3 = 6; 6 là giá trị của biểu thức 3 + a

Mỗi lần thay chữ số a bằng số ta tính được một gía trị của biểu thức 3 + a