Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đây là biểu đồ nói về các con của năm gia đình

Đây là biểu đồ nói về các con của năm gia đình

Các con của năm gia đình

Biểu đồ này có hai cột:

- Cột bên trái ghi tên các gia đình.

- Cột bên phải cho biết các số con, số con trai, số con gái của mỗi gia đình,

Nhìn vào biểu đồ ta biết:

- Năm gia đình được nêu tên trên biểu đồ là: Gia đình cô Mai, gia đình cô Lan, gia  đình cô Hồng, gia đình cô Đào và gia đình cô Cúc

- Gia đình cô Mai có hai cô con gái, gia đình cô Lan có 1 con trai....