Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dưới đây là biểu đồ nói về số chuột mà bốn thôn đã diệt được:

Dưới đây là biểu đồ nói về số chuột mà bốn thôn đã diệt được:

- Hàng dưới ghi tên các thôn

- Các số ghi ở bên trái của biểu đồ chỉ số chuột

- Mỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt

- Số ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đó.

Biểu đồ trên cho ta biết:

- Bốn thôn được nêu tên trên biểu đồ là: Đông, Đoài, Trung, Thượng.

- Số chuột đã diệt được của thôn Đông là 2000 con, của thôn Đoài là 2200 con, thôn Trung là 1600 con và thôn Thượng là 2750 con.

- Cột cao hơn biểu diễn nhiều hơn. Cột thấp hơn biểu diễn số chuột ít hơn