Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

I Khảo sát chuyển động ném ngang

+ Chuyển động ném ngang có thể phân tích thành hai chuyển động thành phần theo hai trục tọa độ (gốc O tại vị trí ném, trục Ox hướng theo vectơ vận tốc đầu \(\vec{v_{0}}\) , trục Oy hướng theo trọng lực \(\vec{P}\))

+ Chuyển động thành phần theo trục Ox là chuyển động thẳng đều với các phương trình : ax = 0; vx = v0; x = v0.t

Chuyển động thành phần theo trục Oy là chuyển động rơi tự do với các phương trình : ay  = g ; vy = gt ; y = \(\frac{1}{2}\)gt2

II. Xác định chuyển động của vật

+ Khử t giữa hai phương trình x = v0t và y = \(\frac{1}{2}\)gt2, ta được phương trình quỹ đạo của vật là y = \(\frac{g}{2v_{0}^{2}}\)x2 .Như vậy, quỹ đạo của chuyển động ném ngang là đường Parabol.

+ Thời gian chuyển động của vật ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng một độ cao h và được xác định:

y = \(\frac{1}{2}\)gt2   = h  => t = \(\sqrt{\frac{2h}{g}}\)

+ Tầm xa L =  xmax   = v0.t = v0\(\sqrt{\frac{2h}{g}}\)