Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mol là lượng chất chứa

 I. Lý thuyết cần nhớ

1. Mol là lượng chất chứa 6. 1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.

2. Khối lượng mol (kí hiệu M) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

3. Thê tích mol chất khí: thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó.

4. Công thức về mỗi liên hệ giữa số mol – khối lượng; số mol – thể tích;

 n = \(\frac{m}{M}\) trong đó: m: khối lượng chất

                             M: Khối lượng mol

n = \(\frac{V}{22,4}\) trong đó: V: thể tích chất khí ở đktc