Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết: Chia một tích cho một số. Bài 1 Tính bằng hai cách. Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhât. Bài 3.Cửa hàng đã bán số mét vải

Lý thuyết: Chia một tích cho một số:

Kiến thức cần nhớ: Khi chia một tích cho một số , ta có thể lấy một thừa số  chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhận kết quả với thừa số kia.

(a x b) : c = a : c x b = a x b : c

Bài 1 Tính bằng hai cách:

a. ( 8 x 23) : 4; 

b. (15 x 24) : 6.

Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhât: (25 x 36 ): 9

Bài 3. Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được \(\frac{1}{5}\) số vải. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Hướng dẫn giải

Bài 1 

a. ( 8 x 23) : 4 = ?

Cách 1:  ( 8 x 23) : 4 = 184 : 4 = 46

Cách 2:  ( 8 x 23) : 4 = (8 : 4) x 23 = 2 x 23 = 46

b. (15 x 24) : 6 = ?

Cách 1: (15 x 24) : 6 = 360 : 6 = 60

Cách 2: (15 x 24) : 6 = 15 x (24 : 6) = 15 x 4 = 60

Bài 2

(25 x 36 ): 9 = 25 x (36 : 9) = 25 x 4 = 100

Bài 3

Số mét vải cửa hàng có là:

30 x 5 = 150 (m)

Cửa hàng đã bán số mét vải là:

150 : 5 = 30 (m)

                                         Đáp số: 30m vải