Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. – Axit cacbonxylic: là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm cacboxyl R(COOH)n liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyển tử hidro.

-  Danh pháp:

+ Danh pháp thay thế: axit + tên của hidrocacbon tương ứng + oic

+ Danh pháp thông thường : có nguồn gốc lịch sử

2. Tính chất vật lí: Ở điều kiện thường tất cả các axit cacbixylic đều là chất lỏng hoặc chất rắn. Nhiệt độ sôi cao hơn ancol, anđehit, xeton có cùng số nguyên tử cacbon.

Axit cacboxylic cũng tạo liên kết hiđro với nước.

3. Tính chất hóa học:

-     Tính axit: axit cacboxylic là axit yếu, có đầy đủ tính chất của một axit như: làm đỏ quỳ tím, tác dụng với bazơ, oxit bazơ, muối của axit yếu, kim loại hoạt động mạnh.

-     Phản ứng thế nhóm –OH : tác dụng với ancol tạo este.

4. Điều chế: axit CH- COOH được sản xuất theo nhiều phương pháp.