Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Sự tồn tại của áp suất khí quyển: Trái đất và mọi vật trên trái đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương.

1. Sự tồn tại của áp suất khí quyển: Trái đất và mọi vật trên trái đất đều chịu tác dụng của áp suất khí quyển theo mọi phương.

2. Độ lớn của áp suất khí quyển: áp suất khí quyển bằng áp suất của thủy ngân trong ống Tô ri xe li, do đó người ta thường dung mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển.

Lưu ý: Do trọng lượng riêng của thủy ngân là d = 136 000 N/m3.

Mà p = d.h nên một cột thủy ngân cao h = 1mm = 0,001m có áp suất là:

P = 136000. 0,001 = 136 N/m3N/m3. Vậy ta có 1mmhg = 136 N/m3