Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế.

Sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa :
Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), đặt niên hiệu là Thiên Đức, lập triều đình với hai
ban văn, võ.