Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Hãy chia các từ trên thành hai loại,Câu 2. Theo em: Tiếng dùng để làm gì ?

Nhận xét
Câu sau đây có 14 từ, mỗi từ được phân cách bằng một dấu gạch chéo :
Nhờ / bạn / giúp đỡ /, lại / có / chí / học hành /, nhiều / năm / liền /, anh / là / học sinh / tiên tiến /
Theo MƯƠI NĂM CÕNG BẠN ĐI HOC 
Câu 1. Hãy chia các từ trên thành hai loại:
- Từ chỉ gồm một tiếng (từ đơn). M : nhờ
- Từ gồm nhiều tiếng (từ phức). M : giúp đỡ
Câu 2. Theo em:
- Tiếng dùng để làm gì ?
- Từ dùng để làm gì ?

Trả lời:
. NHẬN XÉT

Câu 1 . Hai loại từ:
- Từ chỉ gồm một tiếng (từ đơn): nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, năm, liền, Hanh, là.
- Từ gồm nhiều tiếng (từ phức): giúp đỡ. học hành, học sinh, tiên tiến.
Câu 2. Theo em:
- Tiếng dùng (để cấu tạo từ: Có thể dùng một tiếng để tạo nên một từ. Đó là từ đơn. Cũng có thể phải dùng từ 2 tiếng trở lên để tạo nên một từ. Đó là từ phức.
Từ được dùng để cấu tạo câu. Từ nào cũng có nghĩa.