Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Đặc điểm của các sự vật được miêu tả trong những câu sau khác nhau như thế nào ?, Câu 2. Trong các câu dưới đây, ý nghĩa mức độ được thể hiện bằng những cách nào ?

Câu 1. Đặc điểm của các sự vật được miêu tả trong những câu sau khác nhau như thế nào ?
a) Tờ giấy này trắng.
b) Tờ giấy này trăng trắng.
c) Tờ giấy này trắng tinh.
Câu 2. Trong các câu dưới đây, ý nghĩa mức độ được thể hiện bằng những cách nào ?
a) Tờ giấy này rất trắng.
b) Tờ giấy này trắng hơn.
c) Tờ giấy này trắng nhất.

Trả lời:

Câu 1. So sánh đặc điểm của các vật:
a. Tờ giấy này trắng: Mức độ bình thường
b. Tờ giấy này trăng trắng: Mức độ thấp
c. Tờ giấy này trắng tinh: Mức độ cao
Câu 2. Cách thể hiện ý nghĩa mức độ:
a. Nhóm từ rất vào trước tính từ trắng -> rất trắng
b. Tạo ra phép so sánh với các từ hơn, nhất —> trắng hơn, trắng nhất.