Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

bài 1 tìm từ đồng âm, từ nhiều nghĩa bài 2 từ xuân được dùng với nghĩa như thế nào

LUYỆN TỪ VÀ CÂU Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Bài tập 1

a)   Từ chín ở câu 1 với từ chín ở câu 3 là hai cách dùng của một từ nhiều nghĩa chúng đồng âm với từ chín ở câu 2.

-  Chín ở câu 1: hoa, quả, hạt phát triển đến mức thu hoạch được.

-  Chin ở câu 2: số  tiếp theo số 8.

-  Chín ở câu 3: suy nghĩ kĩ càng.

b)  Từ đường ở câu 2 với từ đường ở câu 3 là hai cách dùng của một từ nhiều nghĩa chúng đồng âm với từ đường ở câu 1.

-  Đường ở câu 1: chất kết tinh vị ngọt

-  Đường ở cáu 2: vật nôi liền hai đầu

-  Đường ở câu 3: lối đi.

c) Từ vạt ở câu 1 với từ vạt ở câu 3 là hai cách dùng của một từ nhiều nghĩa chúng đồng âm với từ vạt ở câu 2

-  Vạt ở câu 1: mảnh đất trồng trọt trải dài trên đồi núi

-   Vạt ở câu 2: dẻo xiên

-   Vạt ở câu 3: thân áo

 Bài tập 2

a)   Từ xuân thứ 1 chỉ mùa đầu tiên trong bốn mùa.

     Từ xuân thứ 2 có nghĩa là tươi đẹp.

b)  Từ xuân ở đây có nghĩa là tuổi.