Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

bài 1 tìm các cặp từ quan hệ từ trong câu bài 2 hãy chuyển mỗi cặp câu trong đoạn a hoặc đoạn b thành sử dụng quan hệ vì...nên bài 3 tìm sự khác nhau giữa hai đoạn văn

LUYỆN TỪ VÀ CÂU:  Luyện tập về quan hệ từ

Bài tập 1:

Câu a: nhờ….mà

Câu b: không những... mà còn

Bài tập 2:

Cặp câu a: mấy năm qua, vì chúng ta làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để người dân thấy rõ…nên ở ven biển các tỉnh như…đều có phong trào chống rừng ngập mặn

Cặp câu b: Chẳng những ở ven biển các tỉnh, đều có phong trào trồng rừng ngập mặn mà rừng ngập mặn còn được trồng ở các đảo mới bồi ở ngoài biển

Bài tập 3

So với đoạn a, đoạn b có them một số quan hệ và cặp quan hệ từ ở các câu sau

Câu 6: vì vậy, Mai

Câu 7: cũng vì vậy, cô bé

Câu 8: vì chẳng kịp…nên cô bé

Đoạn a hay hơn đoạn b. Vì các quan hệ từ và cặp từ quan hệ từ them vào các câu 6,7,8,9 ở đoan b làm cho câu văn nặng nề