Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nhận xét cách viết những tên riêng sau đây.

I - Nhận xét
Hãy nhận xét cách viết những tên riêng sau đây.
a) Tên người : Nguyễn Huệ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai.
b) Tên địa lí: Trường Sơn, Sóc Trăng, Vàm cỏ Tây.

Trả lời:

- Về tên người, có ba tên người, tên hai tiếng, tên ba tiếng và bốn tiếng.
Tất cả đều viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.
Về tên địa lí có ba tên địa lí đều viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.