Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

luyện tập đoạn văn


♦ Bải tập 1
Văn bản Ai nhầm có hai ý. Mỗi ý được diễn đạt thành một đoạn văn
♦ Bải tập 2
Phân tích cách trình bày nội dung:
Đoạn a: Diễn dịch

Đoạn b: Song hành

Đoạn c. Song hành

♦ Bải tập 3
Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Muôn người như một, trên dưới một lòng, dân ta trong quá khứ đã hai lần thắng quân Tống, ba lần thắng quân Nguyên Mông, mười năm kháng chiến anh dũng đuổi quân Minh, một lần quét sạch quân Thanh xâm lược. Đặc biệt gần đây là non một thế kỉ chống Pháp đã thắng lợi sau chín năm kháng chiến trường kì gian khổ và hai mươi năm đánh Mĩ, thắng Mĩ thống nhất đất nước.
• Biến đối đoạn văn diễn dịch thành quy nạp:
Muôn người như một, trên dưới một lòng, dân ta trong quá khứ đã hai lần thắng quân Tống, ba lần thắng quân Nguyên Mông, mười năm kháng chiến anh dũng đuối quân Minh, một lần quét sạch quân Thanh xâm lược. Đặc biệt gần đây là non một thế kỉ chống Pháp đã thắng lợi sau chín năm kháng chiến trường kì gian khổ và hai mươi năm đánh Mĩ, thắng Mĩ thống nhất đất nước. Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta.
♦ Bài tập 4
Chọn ý giải thích ý nghĩa câu tục ngữ: Thất, bại là mẹ thành công để thành một đoạn văn rồi phân tích cách trình bày nội dung trong đoạn văn đó.
Câu này dễ, học sinh tự làm.