Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các luận cứ đó được xếp đặt theo trình tự tăng tiến, luận cứ sau biểu hiện một mức độ tinh tế cao hơn so với luận cứ đầu. Nhờ đó người đọc có được hứng thú tăng thêm

1. Diễn đạt thành luận điểm ngắn gọn:

a)    Trước hết là cần tránh lối viết dài dòng, lan man

b)    Ngoài việc đam mê viết. Nguyên Hồng còn thích truyền nghề cho bạn trẻ

2.

-      Luận điểm “Tế Hanh là một người tinh lắm”

-      Luận điểm ấy gồm 2 luận cứ

+ Tế Hanh ghi được., quê hương.

+ Thơ Tế Hanh đưa ra... cảnh vật.

Các luận cứ đó được xếp đặt theo trình tự tăng tiến, luận cứ sau biểu hiện một mức độ tinh tế cao hơn so với luận cứ đầu. Nhờ đó người đọc có được hứng thú tăng thêm.

4. Các luận cứ của luận điểm ấy có thể được sắp xếp như sau:

-     Văn giải thích được viết ra nhàm làm cho ngưòi đọc hiểu.

-      Giải thích càng khó hiểu thì người viết càng khó đạt được mục đích

-      Ngược lại, giải thích càng dễ hiểu thì người đọc càng dễ lĩnh hội, dễ nhớ, dễ làm theo.

Vì thế, văn giải thích không thể không viết cho dễ hiểu.