Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong văn bản có trích lược một số đoạn, một số ý được thể hiện bằng dấu ba chấm Anh (chị) đoán xem trong các đoạn bị lược ấy, tác giả dẫn ra những sự việc, tư liệu, số liệu gì

1. Đọc văn bản (SGK, trang 176) và trả lời câu hỏi:

a. Vặn bản trên đã đạt được những yêu cầu nào của một văn bản tổng kết?

-   Đảm bảo bố cục 3 phần: mở đầu, nội clung báo cáo và kết thúc.

-  Diễn đạt ngắn gọn, chính xác, rõ ràng.

b. Trong văn bản có trích lược một số đoạn, một số ý được thể hiện bằng dấu ba chấm Anh (chị) đoán xem trong các đoạn bị lược ấy, tác giả dẫn ra những sự việc, tư liệu, số liệu gì?

Trong những đoạn bị lược (...) ấy, tác giả dẫn ra những sự việc, tư liệu, số liệu:

-   Kết quả của công việc giáo dục chính trị tư tưởng.

-   Số đăng kí phấn đấu trong học tập và kết quả đạt được.

-   Số tình nguyện viên tham gia phong trào chống tệ nạn xã hội và kết quả đạt được.

-  Công tác phát triển đoàn viên.

Đốì chiếu với yêu cầu của một văn bản tổng kết nói chung, văn bản trên thiếu một sô' yêu cầu cần bổ sung:

-  Tên hiệu cùa đoàn viên, tên đoàn trường, và tên chi đoàn.

-   Mục II và mục IV nên thêm vào nội dung là kết quả công tác Đoàn.

-  Đánh giá chung.

2. Hãy viết bài tổng kết phần Văn học (hoặc Tiếng Việt, Tập làm văn) trong chương trình Ngữ văn 12.

Người viết cần hoàn thành một số nội dung sau:

-  Tổng số văn bản (số bài) đã học.

-  Phân loại theo đặc điểm riêng:

+ Theo thể loại: Có bao nhiêu văn bản là truyện ngắn? Bao nhiêu văn bản là thơ?

+ Theo thời kì lịch sử: bao nhiêu tác phẩm ra đời trong kháng chiến chống Pháp? Chống Mĩ? (Được học và đọc thêm).

(Nếu là Tiếng Việt, Tập làm văn cần phân loại theo nhóm bài).

-    Những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật của các nhóm tác phẩm.

-  Lập bảng thống kê các tác phẩm (bài) đã học (phụ lục).

Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học