Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Anh chàng trong câu chuyện đã sử dụng biện pháp dùng từ đồng âm để không trả lại cái vạc cho người hàng xóm. (vạc, đồng).

1. Tìm từ đồng âm

thu 1: mùa thu

thu 2: thu tiền

cao 1: cao thấp

cao 2: cao hổ cốt

ba 1: số ba

ba 2: ba má

ba 3: ba tiêu

ba 4: tha ba, dư ba

tranh 1: cỏ tranh 

tranh 2: tranh lụa

tranh 3: tranh giành

tranh 4: đàn tranh

sang 1: sang trọng

sang 2: sang đò

nam 1: nam nhi

nam 2: hướng Nam

nam 3: Nam ai

sức 1: sức mạnh

sức 2: phục sức

nhè 1: khóc nhè

nhè 2: nhè nhẹ

tuốt 1: tuốt gươm

tuốt 2: tuốt tuột

 

2.

a- Tìm các nghĩa khác mối liên quan giữa các nghĩa đó.

b- Tìm từ đồng âm với danh từ cổ
a - Danh từ cổ trong tiếng Việt có nhiều nghĩa khác nhau như :

- chỉ bộ phận của cơ thể nối đầu với thân.

- chỉ bộ phận của áo bao quanh cổ

- chỉ bộ phận của một vật giống hình cái cổ nối liền thân với miệng (cổ chi, cổ lọ).

Tất cả các nghĩa trên của từ cổ có nét chung về nghĩa: đều là bộ phận nối liền đầu với thân.

b - Từ đồng âm với danh từ cổ:

- Cổ đại: chỉ một thời đại xa xưa trong lịch sử.

3. Đặt câu

- Hai anh em ngồi vào bàn bàn bạc mãi mới ra vấn đề.

- Con sâu lẩn sâu vào bụi rậm.

- Năm nay, năm anh em đều làm ăn khá giả cả.

4. Anh chàng trong câu chuyện đã sử dụng biện pháp dùng từ đồng âm để không trả lại cái vạc cho người hàng xóm. (vạc, đồng).

Nếu là viên quan xử kiện, em đặt lại hoàn cảnh giao tiếp ban đầu của anh chàng và người hàng xóm: mượn vạc để làm gì?Các bài học nên tham khảo