Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một số tình thái từ trong tiếng địa phương.

♦ Bài tập 1
Trong các câu trên:
- Tình thái từ ở các câu: b, c, e, i.
- Không phải là tình thái từ ở câu: a, d, g, hế
♦ Bài tập 2
Giải thích ý nghĩa các tình thái từ:
nghi vấn, dùng trong trường hợp điều muốn hỏi ít nhiều đã khẳng định.
nhấn mạnh điều vừa khẳng định, cho là không thế khác được, hỏi với thái độ phân vân. thái độ thân mật. dặn dò, thái độ thân mật. thái độ miền cưỡng, thái độ thuyết phục.
♦ Bài tập 3
Đặt câu với các tình thái từ:
Khi đặt câu, học sinh cần phân biệt tình thái từ mà với quan hệ từ , tình thái từ đấy với chỉ từ đấy, tình thái từ thôi với động từ thôi, tình thái từ vậy với đại từ vậy.
♦ Bài tập 4
Đặt câu hỏi có dùng tình thái từ nghi vấn phù hợp. Lưu ý khi đặt câu hỏi cần xác định hai thành phần ý nghĩa.
- Nội dung cần hỏi.
- Ý hỏi và sự thể hiện quan hệ giữa người hỏi và người tiếp nhận câu hỏi.
♦ Bài tập 5 Một số tình thái từ trong tiếng địa phương.

(Học sinh tự tìm)

Các bài học nên tham khảo