Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng g giải bài tập hóa 11 trang 70, bài 7 trang 62 sgk hóa 11, giải bài tập hóa 11 bài 15, bài 5 trang 62 hóa 11, giải bài tập hóa học 11 bài 15, bài 3 trang 61 sgk hóa 11, giải bài tập sgk hóa 11, giải bài tập hóa 11 sgk nâng cao

4. Từ hiđro, clo, nitơ và các hoá chất cần thiết, hãy viết các phương trình hoá học (có ghi rõ điếu kiện phản ứng) điều chế phân đạm amoni clorua.

Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa dưới đây

Hãy đưa ra những phản ứng đã học có sự tham gia của đơn chất photpho, trong đó số oxi hóa của photpho.