Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tác giả bài Ôn dịch, thuốc lá đã nghiên cứu, tìm hiểu rất nhiều để nêu lên yêu cầu chống thuốc lá.

Bài tập 1

Tác giả bài Ôn dịch, thuốc lá đã nghiên cứu, tìm hiểu rất nhiều để nêu lên yêu cầu chống thuốc lá. Bài viết thể hiện kiến thức của một bác sĩ (qua các chi tiết khói thuốc lá vào phối tác hại ra sao, hại đến hồng cầu và động mạch ra sao); kiến thức của người quan tâm đến đời sống xã hội (qua chi tiết hiểu một nét tâm lí: cho rằng hút thuốc lá là văn minh, sang trọng, hút thuốc lá ảnh hường tới người không hút thuốc kể cá cái thai trong bụng mẹ! Tỉ lệ người hút thuốc lá rất cao. Hút thuôc lá ảnh hướng tới bữa ăn gia đình! Kiến thức của một người đầy tâm huyết đối với vấn đề bức xúc của xã hội

Đúng là muốn viết một bài thuyết minh về một vấn đề nào đó ta phải huy động tối đa vốn kiến thức về vấn đề đó.

Bài tập 2

Bài viết đã sử dụng những phương pháp thuyết minh sau:

- So sánh đối chiếu.

- Phân tích, nêu số liệu đã nêu bật tác hại của việc hút thuốc lá.

Bài tập 3

Thuyết minh đòi hỏi những kiến thức phải cụ thể, chính xác.

Trong bài Ngã ba Đồng Lộc đã sử dụng các phương pháp: dùng số liệu, sự kiện cụ thể.

Bài tập 4

Cách phân loại đó hợp lí vì ba loại đó không trùng lặp, không có trường hợp học sinh vừa ở loại này vừa ở loại khác.