Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em có nhận xét gì về thể thơ trong bốn bài ca? Tình cảm chung thể hiện trong bốn bài ca dao là gì?

1: Em có nhận xét gì về thể thơ trong bốn bài ca?

Thể thơ trong bốn bài ca dao: Ngoài thể thơ lục bát, chùm bài ca dao này còn sử dụng:

- Thể lục bát biến thể:  Bài số 1, số tiếng không  phải là 6 ở dòng lục, không phải là 8 ở dòng bát như thường thấy.

- Thể thơ tự do: Bài 4, hai dòng đầu có số chữ quá dài.

2: Tình cảm chung thể hiện trong bốn bài ca dao là gì?

- Tình cảm chung thể hiện bốn bài ca dao là tình yêu quê hương, đát nước, con người.